De Plaschderschdeen-Song 1985

zurück zur Übersicht v. Clemens-Schneider

Sinn bei de Schdadt di Kasse leer
un unser Schadtraad duud sich schwer,
vekaafd er, will’s nit annerscht gehn,
vum Eiermarkt di Plaschderschdeen.

Un leeft dir no e fremde Hund
un bellt verickt un ohne Grund,
dann nimmsche, will’s nit annerscht gehn,
vum Eiermarkt e Plaschderschdeen.

Werrd demonschdrirt for irschendwas,
di Leit, di laafe uff di Gass,
dann schmeißt merr geeje saure Reen
vum Eiermarkt di Plaschderschdeen.

Un will dei Freindin, di Ivonn‘
e Halskett‘ for ihr Hälsje honn,
dann kriit se, das is wunnerscheen,
vum Eiermarkt e Plaschderschdeen.

Aach di Geschicht vun unsrer Schdadt
war nimols goldich, friidlich, glatt;
das lehre uns beim Driwwergehn
vum Eiermarkt di Plaschderschdeen.

Un denksche aan dei letscht Minutt,
du bisch, wi merr so seed, gabutt,
dann setzt merr dir besonnerscht kleen
vum Eiermarkt e Plaschderschdeen.