De Kreiznach-Song 1980

zurück zur Übersicht v. Clemens-Schneider

Di Ellerbach fliißt in di Noh,
das war schunn bei de Kelde so.
Di honn gesaad: ei, allemoo,
mir bleiwe gleich for immer do
an unsrer Noh, an unsrer Noh.

Di Reemer sinn komm iwwer Nachd
un honn de Wein gleich midgebrachd.
Di honn gesaad: ei, allemoo,
mir bleiwe gleich for immer do
an unsrer Noh, an unsrer Noh.

Di Ridder ware manchmool bees,
di honn aach von un zu geheeß.
Di honn gesaad: ei, allemoo,
mir bleiwe gleich for immer do
an unsrer Noh, an unsrer Noh.

Di Schbaanijer sin als Reider komm,
di Schwede waare ganitt fromm.
Di honn gesaad: ei, allemoo,
mir bleiwe gleich for immer do
an unsrer Noh, an unsrer Noh.

Un schbeeder, do war ebbes los,
do war bei uns Musjee Franzoos.
Di honn parliird: ei, allemo,
mir bleibe nett for immer do
à votre Noh, do simmer froh.

Di Ammis sinn komm ohne Schduß,
di sinn uns liiwer als de Ruß.
Di deede san: ei, allemoo:
Ammi go hom, mir bleiwe do
an eirer Noh. Njet characho!

Jetz singe mir, das is jo kloor,
gemeinsam freelich all im Choor
un duun jetz saan: ei, allemoo,
mir bleiwe wägglich immer do
an unsrer Noh, an unsrer Noh!