De Buwe-Song 1982

zurück zur Übersicht v. Clemens-Schneider

In Kreiznach sinn se uffgewachs
als Buwe aan de Noh,
un ieder war e fresche Dachs
un hottse oft bezoh.

Refr.: Doch schennt mool eener, saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!

Un barfuß sinn se rummgelaaf
im Summer uff de Gass,
sie waare aach nit immer braav,
denn Buwe mache das!

Un is de Riweschitz gekomm,
was sinn se do gerennt!
Am Sunndaach ware se jo fromm,
do honn se nix gekennt!

Kaam schbeeder mool e Mißgeschick,
dann honn se sich geduckt.
Sie schdande uff de alde Brick,
honn in di Noh geschbuckt!

Ihr Buwe! Loßt eich ebbes saan:
bleibt unserm Kreiznach trei,
wohin aach fihrt di Lewensbahn
un manche Huddelei:

Un schennt mool ener, saad dann schnell
un machd e grooß Grimass:
nemmt eier Klicker uff de Schdell,
schbiilt inn’re anner Gass!