De Bach-Song 1986

zurück zur Übersicht v. Clemens-Schneider

Vun alle Seide rinne se
enunner in di Noh,
ihr Weech im Bachbedd finne se,
das war schunn ewich so:
de Guldebach,de Abbelbach,
de Simmerbach, de Hoddebach,
de Hahnebach, di Ellerbach,
di Alsenz un de Glan.

Ganz owwe an de Brunnequell,
veschdeckd in Wiss un Wald,
do schbrudele se silwerhell,
das ännerd sich schunn bald.

Si werre greeßer mid de Zeid,
je länger werd di Schreck,
si werre älder wi di Leit,
di Scheenheid is ewegg.

Unn wenn se dann beisamme sinn
im Wasser vun de Noh,
dann gehd’s gleich in de Rhein eninn,
das war schunn immer so.

Unn denksch du an dei Heimatbach,
dem gehd es eeweso,
do hilfd kee Umweech, kee Gefach,
der fliißt aach in di Noh!
Wi Guldebach, wi Abbelbach,
wi Simmerbach, wi Hoddebach,
wi Hahnebach, wi Ellerbach,
wi Alsenzun wi Glan.