Songs

zurück zur Übersicht v. Clemens-Schneider

De Kreiznach-Song 1980


De Mundard-Song 1981

1. Aan de Noh bin ich geboore,
aan de Noh bin ich deheem,
un ich hommer fescht geschwoore,
Mundard redde is bequeem.

Ref.: Un ich duun mei Kobb vewedde,
un ich saan das ohne Flachs (Flax),
ich muß eenfach graadnaus redde,
wi mei Schnawwel is gewachs (gewax).

2. Duud mei Mamme mir befehle:
„Sprich doch nicht im Dialekt!“
Och, was muß ich mich dann queele,
Mundard kann ich so perfekt!

Ref.: Un ich duun mei Kobb vewedde,
un ich saan das ohne Flachs (Flax),
ich muß eenfach graadnaus redde,
wi mei Schnawwel is gewachs (gewax).

3. In de Schwul, do seed de Lehrer:
„Keine Mundart! Weg damit!“
Schennt mich aach noch Schbraachzerschdeerer,
denn mei Mundard kann er nit!

Ref.: Un ich duun mei Kobb vewedde,
un ich saan das ohne Flachs (Flax),
ich muß eenfach graadnaus redde,
wi mei Schnawwel is gewachs (gewax).

4. Will ich schbeeder mich veloowe,
eener seed: „Ai laaf ju matsch!“
Saan ich bloß: „Aus is de Oowe,
hall dei Maul un redd kee Quatsch!“

Ref.: Un ich duun mei Kobb vewedde,
un ich saan das ohne Flachs (Flax),
ich muß eenfach graadnaus redde,
wi mei Schnawwel is gewachs (gewax).

5. Muß ich trotzdem vornehm schwätze
un de Leit mei Meinung saan,
klotze se nor vor Entsetze
wi de Herr Kannitverstaan!

Ref.: Un ich duun mei Kobb vewedde,
un ich saan das ohne Flachs (Flax),
ich muß eenfach graadnaus redde,
wi mei Schnawwel is gewachs (gewax).

6. As-tu fait un jumelage,
an exchange mit oui un please,
hosche Engscht for de Blamage,
reddsche halt mit Hänn un Fiiß!

Ref.: Un ich duun mei Kobb vewedde,
un ich saan das ohne Flachs (Flax),
ich muß eenfach graadnaus redde,
wi mei Schnawwel is gewachs (gewax).


De Buwe-Song 1982

1. In Kreiznach sinn se uffgewachs
als Buwe aan de Noh,
un ieder war e fresche Dachs
un hottse oft bezoh.

Refr.: Doch schennt mool eener,
saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!

2. Un barfuß sinn se rummgelaaf
im Summer uff de Gass,
sie waare aach nit immer braav,
denn Buwe mache das!

Refr.: Doch schennt mool eener,
saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!

3. Un is de Riweschitz gekomm,
was sinn se do gerennt!
Am Sunndaach ware se jo fromm,
do honn se nix gekennt!

Refr.: Doch schennt mool eener,
saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!

4. Kaam schbeeder mool e Mißgeschick,
dann honn se sich geduckt.
Sie schdande uff de alde Brick,
honn in di Noh geschbuckt!

Refr.: Doch schennt mool eener,
saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!

5. Ihr Buwe! Loßt eich ebbes saan:
bleibt unserm Kreiznach trei,
wohin aach fihrt di Lewensbahn
un manche Huddelei:

Refr.: Doch schennt mool eener,
saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!

6. Un schennt mool ener,
saad dann schnell
un machd e grooß Grimass:
nemmt eier Klicker uff de Schdell,
schbiilt inn’re anner Gass!

Refr.: Doch schennt mool eener,
saan se schnell
un mache ihr Grimass:
ich nemm mei Klicker uff de Schdell,
schbiil inn’re anner Gass!


De Jümmelaasche-Song 1983

Melodie: Ulrike Gilsdorf

1. Bei uns, das is nit iwwerdribb,
is Partnerschaft ganz groß geschribb,
un Kreiznach sucht mit aller Kraft
sich iwwerall e Partnerschaft:
das nennt mer Jümmelaasche!
Das nennt mer Jümmelaasche!

2. Mer scheit kee Awed un kee Geld
un sucht Vebindung mit de Welt,
mer macht Reklame, drickt di Händ
vun iedem Land un Kontinent:
das nennt mer Jümmelaasche!

3. Am meischde schteht uff feschdem Grund
di Partnerschaft jetz mit Burgund,
in Bourg-en-Bress‘ werd deitsch parliirt
et in français chez nous poussiirt:
das nennt mer Jümmelaasche!

4. Un wenn mool eener spekulirt,
daß er e besser Pöschdche krit,
werd nit gerascht un nit geruht,
e Vetter helfe duud:
das nennt mer Jümmelaasche!

5. Un renne Leit uffs Standesamt,
weil si in Liibe sinn entflammt
un wolle endlich lobenswert
bis daß e Heirat, wi es sich geheert:
das nennt mer Jümmelaasche!

6. Di Jümmelaasche, di is scheen,
wenn sich di Leit aach nit veschdehn,
merr seed mool wuij, merr seed mool pliis,
un babbeld laut mit Hänn un Fiiß:
das nennt mer Jümmelaasche!


Hiwwe un Driwwe Song 1984

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

De Nix-wie-enunner-Song 1985

1. Vor hunnertfinfe‘ sibbzisch Johr
Napoljon zooch dorchs Mihledoor.
Seitdem do heeßt’s in unsrer Schdadt,
weil de Napoljon hott’s gesaat:
Nix wie enunner!

2. Zur Pingschtwiss schtreeme ab der Zeit
aus alle Geechende di Leit,
un aach in jeder Zeidung schdeht,
was jeder zu sich selwer seed:
Nix wie enunner!

3. Dann trinkt mer Wein un trinkt aach Bier,
drum gehn di Leit so gern mit dir,
dann schlucksche geeje Hitz un Dorschd
e Waffel, Fisch, e Cörry-Worschd:
Nix wie enunner.

4. Es schleidert dich im Affezahn
di Achder- un di Luupingbahn.
Dei Geld rutscht dir aus deiner Hand,
du bickschd dich, suchschd im Schplitt un Sand:
Nix wie enunner

5. De Johrmaat wär nor halb so scheen,
geeb’s kee Gewidder un kee Reen.
Dann leeft di Brih dir immerzu
de Buckel nunner in di Schuh:
Nix wie enunner

6. De Johrmaat wär di Metropol
for Honecker un aach de Kohl.
Di zwee, di keeme nit ze schbeed,
wi’s in de Bollidik meischt geht:
Nix wie enunner!


De Bach-Song 1986

Vun alle Seide rinne se
enunner in di Noh,
ihr Weech im Bachbedd finne se,
das war schunn ewich so:

de Guldebach, de Abbelbach, de Simmerbach, de Hoddebach, de Hahnebach, di Ellerbach, di Alsenz un de Glan.

Ganz owwe an de Brunnequell,
veschdeckd in Wiss un Wald,
do schbrudele se silwerhell,
das ännerd sich schunn bald.

de Guldebach, de Abbelbach, de Simmerbach, de Hoddebach, de Hahnebach, di Ellerbach, di Alsenz un de Glan.

Si werre greeßer mid de Zeid,
je länger werd di Schreck,
si werre älder wi di Leit,
di Scheenheid is ewegg.

de Guldebach, de Abbelbach, de Simmerbach, de Hoddebach, de Hahnebach, di Ellerbach, di Alsenz un de Glan.

Unn wenn se dann beisamme sinn
im Wasser vun de Noh,
dann gehd’s gleich in de Rhein eninn,
das war schunn immer so.

de Guldebach, de Abbelbach, de Simmerbach, de Hoddebach, de Hahnebach, di Ellerbach, di Alsenz un de Glan.

Unn denksch du an dei Heimatbach,
dem gehd es eeweso,
do hilfd kee Umweech, kee Gefach,
der fliißt aach in di Noh!

Wi Guldebach, wi Abbelbach, wi Simmerbach, wi Hoddebach, wi Hahnebach, wi Ellerbach, wi Alsenz un wi Glan.


De Plaschderschdeen-Song 1985

Sinn bei de Schdadt di Kasse leer
un unser Schadtraad duud sich schwer,
vekaafd er, will’s nit annerscht gehn,
vum Eiermarkt di Plaschderschdeen.

Un leeft dir no e fremde Hund
un bellt verickt un ohne Grund,
dann nimmsche, will’s nit annerscht gehn,
vum Eiermarkt e Plaschderschdeen.

Werrd demonschdrirt for irschendwas,
di Leit, di laafe uff di Gass,
dann schmeißt merr geeje saure Reen
vum Eiermarkt di Plaschderschdeen.

Un will dei Freindin, di Ivonn‘
e Halskett‘ for ihr Hälsje honn,
dann kriit se, das is wunnerscheen,
vum Eiermarkt e Plaschderschdeen.

Aach di Geschicht vun unsrer Schdadt
war nimols goldich, friidlich, glatt;
das lehre uns beim Driwwergehn
vum Eiermarkt di Plaschderschdeen.

Un denksche aan dei letscht Minutt,
du bisch, wi merr so seed, gabutt,
dann setzt merr dir besonnerscht kleen
vum Eiermarkt e Plaschderschdeen.


De Geese-Briggelche-Song 1987